Project

2023年香港女甲籃球聯賽

福建 VS 南華 2023年10月27
Project

2023年香港女甲籃球聯賽

均安 VS 偉邦 2023年10月27日
Project

Artemis Hong Kong 2022

第一次拍攝壘球,多謝Ka Ching邀請希望未來有像樣子的壘球場地Artemis VS Fate Artemis IG: @artemishongkong