Categories

Guangdong-Hong Kong Cup Tennis tournament 2019 Day 2 – Mixed Doubles

「網球省港盃2019」由廣東省及香港組成的兩支球隊對賽,比賽共分為5個賽項,1月19日先進行男單、女單打,1月20日則上演男雙、女雙及混雙項目,每場賽事採用3盤2勝制。最終以總場數 4:1 擊敗廣東省隊,取得首屆網球省港盃冠軍寶座。

第一屆「網球省港盃」混雙比賽
Guangdong-Hong Kong Cup Tennis tournament 2019

胡可澄 Ho Ching Wu
王康傑 Hong-kit Wong

紀利華木球會